Csetneky család

Első tudható törzsöke a családnak Máté, kinek fiai Detre és Fülöp 1243-ban IV. Béla királytól Berzéthe, Pelsőcz, Csetnek és egyéb helységeket Gömör megyében adományul kapják Domokos bánnak fia Bors megszakadtán. Az adománylevél szerint Detre és Fülöp mind IV. Bélának mind testvérének Kálmán herczegnek Galliczia királyának, és Slavonia fejedelmének több hű szolgálatot tettek. Nevezetesen Detre a tatárok elleni harczban mindenütt a király mellett harczolt, és lova elesvén, megsebesitetett. A királyt futásában kisérte a tengermellékre is. Később midőn IV. Béla az osztrák fejedelem ellen harczolt, és Sopron várát ostromolná, a várból a királyra intézett veszélyt Detre elháritá, az ellenséget megrohanta, és a várba visszaüzé, de egyszersmind két nehéz sebet kapott. Testvére pedig Fülöp, Slavoniában Kemluk (Kemlék) várát mind a tatárok, mint a hűtlenek ellenében vitézül ótalmazta.

Csetnek

Csetnek, a hasonnevű völgyben fekvő nagyközség. Házainak száma 274, lakosaié 1535, a kik közül 824 magyar, 622 tót és csupán 28 német, holott a németek azelőtt túlsúlyban voltak. Vallásra nézve 912 ág. h. ev. és 528 róm. katholikus. E községet a pápai tizedszedők jegyzéke Chitnik néven említi. 1243-ban IV. Béla király Bebek Detrének és Fülöpnek adományozza. 1328-ban Róbert Károlytól hetivásárjogot nyer. 1421-ben az egri káptalan egyik kiadványában civitas-nak mondja; 1417-ben, a mikor a királytól országos vásárjogot nyer, már oppidum. Ez időben neve: Chytnuk, Chytnek vagy Chytnyk. Bebek atyafiság révén, e család egyik ága, a Csetnekiek lettek az urai. Erős vára a Bebekek alatt épült s bástyáit hozzáférhetetlen mocsarak vették körül. ....Borovszky


Krasznahorka vára a néhány épségben megmaradt magyarországi lovagvár egyike. A várat a 14. század elején a Csetneki és Máriássy család építtette. Később, 1352-ben a Bebek család tulajdonába került, és több mint kétszáz évig birtokolták

Szár Detre

(Ákos nemzetség) nagyságának megalapítói Kálmán gácsországi királynak és tótországi herczegnek szolgálatában állottak, s kivált a tatárjárás idején nagy érdemeket szereztek. Szár Detre urával együtt jött a Sajóhoz és az ütközetben kétszer tört be a tatárok sorai közé, de kisérői mind elesvén, maga is sulyosan megsebesülvén, kénytelen volt ő is menekülni. IV. Bélához csatlakozott tehát, s ő nyitott utat neki Ausztrián keresztül vonultokban. Testvére Fülöp addig a Köröstől nem messzire eső kemléki királyi várat őrizte s azt mind a tatárok, mind a zavarosban halászni akaró, hűtlen, tótországi urak ellen megvédte. A tatárjárás után pedig Szár Detre Sopron ostrománál nyujtott IV. Bélának nagy segítséget, s ez alkalommal két súlyos sebet kapott. ....Karácsonyi János